Op 13 april 2011 heeft de Rechtbank in Dordrecht uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak (LJN: BQ1331). In deze zaak heeft een ontwikkelaar de gemeente Dordrecht aan-gesproken op grond van onrechtmatige daad omdat twee ambtenaren haar niet hebben gewaarschuwd dat het te ontwikkelen bouwplan strijdig was met een bestemmingsplan-voorschrift. De vergunning is definitief geweigerd. De weigering is door de rechter niet als onrechtmatig beoordeeld. Enerzijds konden de ambtenaren tot indiening van het schets-plan iet op de hoogte zijn van het bouwplan. Anderzijds omdat ambtelijke uitspraken het college van burgemeester en wethouders dien binden en deze de ontwikkelaar niet de verantwoordelijkheid ontneemt voor de keuzes die zij bij de ontwikkeling van het plan maakte.

Wat is er gebeurd? Een ontwikkelaar ontwikkelde een bouwplan voor een bedrijfsves-tiging. Hierover had hij contact met het ondernemersloket van de gemeente en met een medewerker van de organisatie die de verkoop van de grond regelde (ROM-D). Eis van ROM-D was dat de ontwikkelaar binnen een bepaalde termijn een aanvraag om bouw-vergunning bij de gemeente moest indienen die voor vergunningverlening in aanmerking kwam. Ontwikkelaar heeft daarop een schetsplan bij de gemeente ingediend en overleg gehad met de medewerker van het ondernemersloket. Na het indienen van het schetsplan zou een medewerker van de gemeente de ontwikkelaar hebben meegedeeld dat er bestemmingsplantechnisch geen bezwaren zijn voor het vedrlenen van bouwvergunning en dat de bouwaanvraag met betrekking tot het bouwplan met succes kan worden in-gediend. Toen uiteindelijk de definitieve aanvraag was ingediend, ontving de ontwikke-laar van burgemeester en wethouders een brief dat alleen medewerking aan het bouwplan verleend kon worden als vrijstelling verleend zou worden van een artikel van het bestem-mingsplan. Het college gaf daarbij direct aan dat die vrijstelling niet verleend zou worden.

Wat zijn nu de overwegingen van de rechter geweest? De gemeente had toch gezegd dat vergunning verleend zou worden? De rechter oordeelt dat (als de uitspraken al gedaan zouden zijn, de uitspraken worden door de gemeente betwist) de ontwikkelaar uit die uitspraken niet had mogen begrijpen dat het zeker was dat de vergunning verleend zou worden. Het college van burgemeester en wethouders beslist over verlening van de vergunning, niet een ambtenaar. Het college beslist in alle vrijheid. Los daarvan, zo oordeelt de rechter, blijft de aanvrager altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de vergunningaanvraag en de afstemming van de bouwplannen op de daarvoor relevante voorschriften.

De essentie van de uitspraak laat zich als volgt samenvatten:

  1. Degene die een bouwplan ontwikkelt dient kennis te nemen van de voorschriften waaraan het bouwplan dient te voldoen (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  2. Het niet waarschuwen door de gemeente dat een bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan is niet onrechtmatig.
  3. De keuzes die de aanvrager maakt (= de aanvraag) zijn voor eigen rekening en risico.
  4. Uitspraken van een ambtenaar dat vergunning zeker verleend wordt, missen kracht, ze binden het college van burgemeester en wethouders bij hun beslissing niet.

Op basis van deze uitspraak kunnen 3 adviezen gegeven worden:

  1. Neem goed kennis van de relevante voorschriften voor het bouwplan.
  2. Maak zelf afwegingen. Volg niet zomaar uitspraken van ambtenaren op.
  3. Wees bewust van risico’s bij het aangaan van verplichtingen (als daarvoor vergunningen nodig zijn) en anticipeer daarop. Maak gebruik van ontbindende voorwaarden.

Als kanttekening wordt opgemerkt dat deze uitspraak expliciet was gericht tegen een ontwikkelaar (een professionele partij). De vraag is of de rechter anders zou beslissen wanneer het een particulier zou betreffen (een niet-professionele partij).

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer