De gemeenteraad van Apeldoorn heeft het bestemmingsplan "Stadsdeel Zuid-Midden" vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten met Oostelijk Onroerend Goed BV. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is het in de anterieure overeenkomst vastgelegde bouwvlak niet in het bestemmingsplan opgenomen. De reden ervoor was, dat de verschuldigde betaling van de overeengekomen exploitatiebijdrage nog niet betaald was.

Beroep

Tegen het niet opnemen van het bouwvlak is door Oostelijk Onroerend Goed BV beroep in gesteld bij de Raad van State. Oostelijk Onroerend Goed B.V. betoogt dat een bouwvlak voor een woning had moeten worden toegekend, nu zij dit in de anterieure overeenkomst met de gemeente is overeengekomen. Volgens haar is niet overeengekomen dat zij de in de overeenkomst opgenomen vergoeding vóór de vaststelling van het plan moest voldoen en mag het feit dat zij nog niet had betaald niet in de weg staan aan het toekennen van een bouwvlak. Daarbij stelt zij dat de bestemming van de voormalige bedrijfsopstal op het naastgelegen perceel, die moest worden gewijzigd in verband met het toe te kennen bouwvlak op haar perceel, wel is omgezet naar Wonen (met de aanduiding erf).

De gemeenteraad stelt dat de op grond van de anterieure overeenkomst verschuldigde kosten ten tijde van de vaststelling van het plan nog niet waren voldaan. De raad heeft hierin aanleiding gezien het bouwvlak niet in het plan op te nemen.

Behandeling bij Raad van State

Bij de behandeling van het beroep bij de Raad van State is vast komen te staan dat Oostelijk Onroerend Goed B.V. en de gemeente een overeenkomst hebben gesloten op basis waarvan Oostelijk Onroerend Goed B.V. zich heeft verplicht tot het betalen van zogenoemde kosten van grondexploitatie, bestaande uit kosten voor het opstellen van het plan en eventuele kosten die voortvloeien uit mogelijke aanvragen tot tegemoetkoming in planschade. In de overeenkomst is geen betalingstermijn opgenomen. Oostelijk Onroerend Goed B.V. had de kosten voor het opstellen van het plan nog niet voldaan op het moment van vaststelling van het plan.

Ook is vast komen te staan dat de raad aan zijn besluit het bouwvlak niet in het plan op te nemen uitsluitend ten grondslag heeft gelegd dat Oostelijk Onroerend Goed B.V. ten tijde van de vaststelling van het plan de overeengekomen financiële bijdrage voor plankosten nog niet had voldaan.

Oordeel Raad van State

De Raad van State concludeert dat de overeenkomst geen betalingstermijn bevat. Ook is niet gesteld of gebleken dat de gemeente en Oostelijk Onroerend Goed B.V. nadien een betalingstermijn zijn overeengekomen. Uit het verweerschrift en het verhandelde ter zitting volgt dat de raad er reeds geruime tijd vóór de vaststelling van het plan mee bekend was dat Oostelijk Onroerend Goed B.V. de kosten niet vóór die tijd zou voldoen. Gelet hierop en nu evenmin is gebleken van planologische bezwaren van de raad tegen het toekennen van het bouwvlak voor een woning, berust het besluit in zoverre niet op een deugdelijke motivering

De Raad van State oordeelt dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) te worden vernietigd.

Bron: LJN BZ9085, Raad van State, 201204344/1/R2

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer